Njoftime

NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473, DATË 01.06.2017

NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473, DATË 01.06.2017

Në bazë dhe për zbatim të VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017”, me qëllim shmangien dhe parandalimin e nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të administratës shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje, me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm TK ka ngritur Grupin e Monitorimit, me anëtarë si vijon:

 

  • Ardita Kapo, me detyrë Drejtore e Shërbimeve Mbështetëse, me nr. kontakti 0684113128 dhe adresë elektronike kapo@teatrikombetar.gov.al (Koordinatore);
  • Lulieta Doko, specialiste për Burimet Njerëzore dhe Arkivin, me nr. kontakti 0699623747 dhe adresë elektronike luljeta.doko@teatrikombetar.gov.al  (Anëtare);
  • Eni Vishaka, specialiste Juriste/Prokurime/Protokoll, me nr. kontakti 0692512523 dhe adresë elektronike enivishka90@gmail.com (Anëtare).

 

Referuar neneve 6 dhe 14 të VKM-së nr. 473, datë 01.06.2017, kërkojmë denoncimin, nëpërmjet kontakteve të listuara më lart, numrit të kontaktit 0665755909 dhe adresës elektronike hervin.culi@teatrikombetar.gov.al të Drejtorit të Përgjithshëm, si dhe faqes zyrtare të institucionit, për çdo rast të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të administratës, teknikës dhe trupës artistike të Teatrit Kombëtar në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje gjatë orarit zyrtar të punës.

Posted in Njoftime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *