Njoftime

Procedura e aplikimit te marrjes se salles me qera te TK-se

Procedura e aplikimit te marrjes se salles me qera te TK-se

URDHER Nr.475 datë 14.06.217

Procedura e aplikimit te marrjes se salles me qera

Në zbatim të Nenit 801 e në vazhdim të Kodit Civil të R.Shqipërisë, Rregullores së brendshme të T.Kombëtar dhe në zbatim të Kalendarit Artistik Vjetor

Urdhëroj

1-Të gjithë subjektet e interesuara për marrjen me qëra të sallës “Kadri Roshi” për shfaqje private apo për tu bërë pjesë e kalendarit artistik të Teatrit Kombëtar duhet të aplikojnë nëpërmjet një “Këkese” drejtuar institucionit, në të cilën të jenë të parashikuara me detaje të gjitha kërkesat e tyre.

2-Teatri Kombëtar është i detyruar  që, brenda 10 ditë pune, nga dorëzimi i kërkesëss të kthej përgjigje.

Ku urdhër hyn në fuqi menjëherë.

DREJTORI I PERGJITHSHEM

HERVIN ÇULI

 

KERKESE

Unë i nënshkruari  ___________________________, përfaqësuar nga _________________________ identifikuar me letënjoftim/Nipt ________________________, sot më datë __/__/____, i drejtoj këtë kërkesë me shkrim institucionit të Teatrit Kombëtar për qiramarrje të sallës “Kadri Roshi”. Objekti i realizimit është projekti artistik ose të tjera ____________________________.

Afati I marrjes me qera nga  __/__/____ deri në datën __/__/_____.

Posted in Njoftime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *