Teatri Kombëtar

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të nenit 20, ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 “  Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse pranë  Teatrit Kombëtar, shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë, në pozicionin:

Mjeshtër Dekori

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme, si njohës i mirë i ligjeve në fushën e dekorit të skenës  dhe  kërkesat e veçanta si më poshtë :

Kërkesa të veçanta për kandidatët

 • Të ketë arsimin e Lartë për Pikturë ose Skenografi dhe të jetë i pajisur me diplomën përkatëse.
 • Të ketë përvojë pune mbi mbi 3 vjet si piktor për realizimin e dekoreve.
 • Të jetë i aftë në njohjen dhe zbërthimin e maketeve, skicave teknike që i paraqiten për realizimin e dekorit.
 • Të realizojë në kohë dhe me cilësi, pikturimin e dekorit, në përputhje me kërkesat dhe skicat e e skenografisë.
 • Të jetë njohës i butaforisë dhe të krijojë objekte të vogla për rekuizitën, në përputhje me kërkesat e produksionit.
 • Të zbatojë rregullat e etikës në administratën publike.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të jetë i aftë për të punuar në grup.

Paga e pozicionit: është në kategorinë  IX, (39 800 lekë +1%) të pagës së grupit  për çdo vit vjetërsie).

Paraqitja e dokumentave:

Aplikimi fillon në datë 13.01.2021 dhe përfundon më datë 03.02.2021 ora 14.00. Tre ditë pas mbarimit të aplikimit do të bëhet shpallja e fituesit. Aplikanti do të dorzojë dokumentat e kërkuara, në Sekretarinë e Teatrit Kombëtarë adresën; Teatri Kombëtar, Rr.”Sami Frashëri” ( ArTurbina) Tiranë” cel. 042 22 89 33, (në sekretarinë e T.K)  këto dokumenta:

 • Kërkesë me shkrim për pozicionin e punës së shpallur
 • Curriculum vitae
 • Fotokopje e një dokumenti identifikimi
 • Fotokopje e diplomës dhe e listës së notave të noterizuara
 • Dokument për kualifikime, dëshmi trajnimesh të ndryshme, etj (nëse ka)
 • Fotokopje të librezës së punës.
 • Dëshmi e gjëndjes gjyqësore.
 • Një numër telefoni si dhe adresa e plotë të vendbanimit
 • Studentët që kanë kryer studimet jashtë shtetit, duhet të kenë bërë njohjen e diplomave apo çertifikatave.
 • Dokumentat duhen të paraqiten vetëm në gjuhën shqipe.

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit.

KONKURIMI:  Është i hapur

Të gjitha njoftimet për shpalljet e vendeve të lira, si dhe data kur do të shpallet fituesi, mund ti gjeni në faqen zyrtare të Web-it të Teatrit Kombëtar  www.teatrikombetar.gov.al

                                                            DREJTORIA E TEATRIT KOMBETAR