Njoftime

Njoftim për vende të lira pune

Njoftim për vende të lira pune

Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të nenit 20, ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 “  Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse pranë  Teatrit Kombëtar, shpall konkurrimin për 1 (nje) vënd të lirë, në pozicionin:

 

Specialist Ndihmes Mjeshter Fonist 

 

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme, si njohës i mirë në fushën e  fonis manuale dhe dixhitale dhe kerkesat e veçanta si me poshtë :

 

Kerkesa te veçanta per kandidatet

 

 • Të ketë arsim Te Larte/ Arsim te Mesem te Pergjitheshem/ Arsim I mesem Artistik
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vjet si fonist ne institucione kulturore
 • Të jetë njohës shumë i mirë i programit kompjuterike per fonine
 • Të zbatojë rregullat e etikës në administratën publike.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi, si dhe për të punuar në grup.
 • Të ketë njohuri në një gjuhë të komunitetit europian.

 

Paga e pozicionit: është në kategorinë  me Klasa VII (1% të pagës baze për çdo vit vjetërsie plus shkalla e veshtiresise ne pune).

Paraqitja e dokumentave:

Kandidati duhet të paraqesë brënda datës 01.10.2018  ora 10.00, ne adresën; godina arTurbina, Rr.”Sami Frashëri” ( përballë Dretorisë së Përgjithshme të Akreditimit) Tiranë” tel. 04/2228933, cel. 0699623747,  në sekretarinë e T.K   këto dokumenta:

 • Kërkesë me shkrim për pozicionin e punës së shpallur
 • Curriculum vitae
 • Fotokopje e një dokumenti identifikimi
 • Fotokopje e diplomës se arsimit te mesem ose te larte
 • Dokument për kualifikime, dëshmi trajnimesh të ndryshme, etj (nëse ka)
 • Fotokopje të librezës së punës.
 • Deshmi e gjëndjes gjyqësore.
 • Një numër telefoni si dhe adresën e plotë të vendqëndrimit
 • Studentët që kanë kryer studimet jashtë shtetit duhet të kenë bërë njohjen e diplomave apo çertifikatave.
 • Dokumentet duhen të paraqiten vetëm në gjuhën shqipe.

 

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell s’ kualifikim te kandidatit.

 

KONKURIMI:  Është i hapur

 

Pas verifikimit të dokumëntave të kërkuara, në drejtorinë e Teatrit Kombëtar,që do të zhvillohet,  do të shpallet fituesi i konkurimit.

 

 

Të gjitha njoftimet për shpalljet e vendeve të lira, si dhe data kur do të shpallet fituesi, mund ti gjeni në faqen zyrtare të Web-it të Teatrit Kombëtar  www.teatrikombetar.gov.al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Njoftime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *