Teatri Kombëtar

Njoftim për vende të lira pune

 Në zbatim të ”Urdhëri i Kryeministrit Nr.108, dt.30.07.2015 për “Miratimin e Strukturës dhe Organikës të Teatrit Kombëtar, Kodit të Punës, të ligjit nr. 90 dt. 27.09.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administrates shtetërore, të ligjit nr. 9131, date 08.09.2003 “ Për rregullat e etikës në administratën publike”, të nenit 20, ligjit nr. 10296 date 08.07.2010 “  Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse pranë  Teatrit Kombëtar, shpall konkurrimin për 1 (nje) vënd të lirë, në pozicionin:

Mjeshtër Parukier & Grimier

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme, si njohës i mirë në fushën e grimit artistik  e të parukerisë dhe  kërkesat e veçanta si më poshtë :

 Kërkesa të veçanta për kandidatët

 • Të ketë kryer arsimin e mesëm ose të lartë dega pikturë ose kurse apo shkollë për make-up art & parukeri, të vërtetuara me diplomën përkatëse.
 • Të ketë përvojë pune mbi mbi 3 vjet si make-up art & parukiere.
 • Të jetë i aftë në njohjen e karaktereve të personazheve në projektet artistike dhe realizimin e tyre.
 • Të ketë aftësi në krijimin e figurave artistike nga më të thjeshtat deri tek ato më të spikaturat.
 • Të realizojë brenda një kohe të kufizuar një numër të caktuar karakteresh në varësi të numrit të aktorëve që përmban projekti artistik.
 • Të këtë shpejtësi dhe zhdërvjelltësi, për realizimin në kohë të figurës artistike.
 • Të zbatojë rregullat e etikës në administratën publike.
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe të jetë i aftë për të punuar në grup.

Paga e pozicionit: është në kategorinë  IX, (39 800 lekë +1%) të pagës së grupit  për çdo vit vjetërsie).

Paraqitja e dokumentave:

Aplikimi fillon në datë 13.01.2021 dhe përfundon më datë 03.02.2021 ora 14.00. Tre ditë pas mbarimit të aplikimit do të bëhet shpallja e fituesit. Aplikanti do të dorzojë dokumentat e kërkuara, në Sekretarinë e Teatrit Kombëtarë në adresën: Teatri Kombëtar, Rr.”Sami Frashëri” ( ArTurbina) Tiranë” cel. 042 22 89 33, (në sekretarinë e T.K)  këto dokumenta:

 • Kërkesë me shkrim për pozicionin e punës së shpallur.
 • Curriculum vitae.
 • Fotokopje e një dokumenti identifikimi.
 • Fotokopje e diplomës dhe e listës së notave të noterizuara.
 • Dokument për kualifikime, dëshmi trajnimesh të ndryshme, etj (nëse ka)
 • Fotokopje të librezës së punës.
 • Dëshmi e gjëndjes gjyqësore.
 • Një numër telefoni si dhe adresa e plotë të vendbanimit.
 • Studentët që kanë kryer studimet jashtë shtetit, duhet të kenë bërë njohjen e diplomave apo çertifikatave.
 • Dokumentat duhen të paraqiten vetëm në gjuhën shqipe.

Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim te kandidatit.

KONKURIMI:  Është i hapur

Të gjitha njoftimet për shpalljet e vendeve të lira, si dhe data kur do të shpallet fituesi, mund ti gjeni në faqen zyrtare të Web-it të Teatrit Kombëtar  www.teatrikombetar.gov.al

                                                            DREJTORIA E TEATRIT KOMBETAR